Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (ONDERSTEUNENDE/ACTIVERENDE) BEGELEIDING CASA

1. Werkzaamheden

De werkzaamheden voor een (ondersteunende) begeleiding/Dagbesteding kunnen bestaan uit:

 • een intakegesprek
 • voorbereidingswerkzaamheden, zoals b.v. klaarzetten van materialen
 • opstellen van een programma en verslagwerkzaamheden
 • (ondersteunende) begeleiding hands-on.
 • cliënten ophalen van huis/instelling, terugbrengen naar huis
 • een evaluatiegesprek.
 • Aanbieden van activiteiten

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het uurtarief overeengekomen in de zorgovereenkomst.

Een dagdeel begeleiding omvat 4 uur waarvan 3  uur direct (hands-on) geboden wordt en een half uur tot maximaal één uur reistijd rapportage en voorbereiding in rekening wordt gebracht.

Bovengenoemde tarieven zijn BTW vrij.

2. materiaal

Materiaal is in de prijs van de (ondersteunende) begeleiding inbegrepen. Dit materiaal kan bestaan uit: creatief materiaal, kook/bak benodigdheden, Wanneer het nodig is dat de deelnemer of ouder zelf materiaal aanschaft, wordt daarvoor afzonderlijk een afspraak gemaakt.

3.Maaltijden en drinken.

CASA verzorgt de broodmaaltijd, koffie/thee, ranja en koekjes op de eigen lokatie.

4. Garantiebeperking

Wij zullen de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die wij met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

5. Verzekering

CASA heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

6. Ruimte en hulpmiddelen

CASA zorgt voor een geschikte toegankelijke ruimte. In geval van thuisbegeleiding zorgt de cliënt voor een geschikte ruimte waarbij in elk geval enige hygiëne in acht moet worden genomen. In geval van een ernstig onhygiënische werkomgeving kan de begeleider besluiten niet tot begeleiden over te gaan. Hierbij beslist de begeleider van CASA wat er wordt verstaan onder ‘ernstig onhygiënisch’. De begeleider van de CASA heeft het recht in een veilige omgeving de begeleidingswerkzaamheden uit te voeren.  Hij of zij is anders gerechtigd de begeleidingswerkzaamheden te verplaatsen naar de eigen praktijkruimte of de begeleiding op te schorten. De kosten gepaard gaande aan deze keuze worden verhaald op de zorgafnemer. (de cliënt)

7.  Zelfredzaamheid

Cliënten dienen een zekere mate van zelfredzaamheid te hebben, zoals vooraf is besproken in het intakegesprek.

8. Afspraken

Afspraken op data zijn na wederzijds overleg definitief gereserveerd. Hiertoe geld ook de zorgovereenkomst.

9. Annuleringstermijn

De annuleringstermijn is in principe minimaal 24 uur voor de aanvangsdatum van de

(ondersteunende) begeleiding. Wordt de (ondersteunende) begeleiding niet uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd, dan is de overeengekomen uurprijs verschuldigd zoals vooraf overeengekomen.

10. Vakantie periode

Casa is 3 weken per jaar gesloten buiten de officiële vrije dagen. cliënten kunnen ervoor kiezen ook binnen deze periode vakantiedagen op te nemen. De datum van deze periode zal aan het begin van ieder kalenderjaar worden bekendgemaakt middels een brief.

11. Betalingstermijn

Facturering vindt plaats 1 maandelijks plaats na aanvang van de (ondersteunende) begeleiding. De betalingstermijn is twee weken.

12. Betalingsverplichting cliënt

De zorgvrager verbind zich aan het betalen van de factuur zoals is afgesproken.

CASA behoudt zich het recht voor om bij ingebrekestelling van de betaling, de werkzaamheden op te schorten. CASA zal overgaan tot een wettelijke incasso indien de betaling uitblijft.

13. Derden

CASA, behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden als zij dit nodig of gewenst acht, een en ander zal altijd in overleg met de cliënt plaatsvinden.

14. Ziekte van de Begeleider.

In geval van ziekte van de begeleider zal CASA trachten zo snel mogelijk een vervangende begeleider te regelen. Mocht dit niet lukken dan zal de begeleiding worden opgeschort.

Algemene leveringsvoorwaarden Begeleiding individueel/Coaching en logeeropvang

 • indelen van de dag
 • ondernemen van activiteiten
 • contact hebben of zoeken
 • communiceren ( telefonisch, whats-app en/of skype)
 • omgaan met gedragsproblemen
 • de opvoeding
 • persoonlijke verzorging (begeleiding bij)

      Wanneer meerdere instantie’s en of derden bij de opdrachtgever betrokken zijn stelt CASA als eis dat er een Coördinator wordt aangewezen

 • 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Claudia Bodde en/of CASA en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • 2. Bedrijfsomschrijving
  Kleinschalige sociaal pedagogisch centrum voor dagbesteding,logeeropvang, begeleiding( ambulant) en woontraining
 • 3. Definities
  a. Opdrachtnemer: Claudia Bodde/CASA die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
  b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel genoemd de cliënt
  c. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 • 4. Uitvoering van de overeenkomst
  a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
  c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 • 5. Reiskosten: Woon/werk verkeer 0,19 per km worden achteraf gedeclareerd wanneer opdrachtnemer vanaf woonplaats en of werkplek naar                        opdrachtgever moet reizen buiten een straal van 3 km.
 • 6. Betalingsvoorwaarden
  a. Betaling vindt plaats achteraf door middel van een factuur.
  b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan  en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
  c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
  d. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
 • 7. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
  a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  b. Bij afzeggingen van individuele begeleiding  door opdrachtgever wordt binnen 24 uur voor aanvang van de begeleiding 100% van de begeleiding in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van de begeleiding, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de begeleiding in rekening gebracht.
 • c. logeeropvang weekenden worden vooraf afgesproken en op basis van afgesproken weekenden 6 maanden vooraf wordt er een plek vastgehouden en zorg ingekocht. Logeeropvang gaat niet door als er minder dan 3 clienten zijn en zal dan ook niet in rekening worden gebracht. bij afzegging van 1 opdrachtgever zal het weekend wel in rekening worden gebracht. Bij 2 afzeggingen vervalt het hele weekend en kan er niet worden gecompenseerd of op een ander moment worden ingehaald.
 • 8. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
  a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
  b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij of zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
  c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  d. Op alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.
  e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
 • 9. Aansprakelijkheid
  a. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.
  b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
  c. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • 10. Eigendomsbehoud
  a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, rapportageverslag, kaarten, spellen, schetsen, ,boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
  b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer.
 • In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.
 • 11. Wijziging van de voorwaarden
  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Plekken die wij bieden

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Hopelijk zien we je snel!

Heb je een vraag of bericht? Laat het ons weten!

COPYRIGHT 2021 - SPC-CASA

Onze clienten geven ons gemiddeld een 8,5/10 voor de diensten die wij hun leveren.